TERMA DAN SYARAT
Terakhir Dikemaskini 3 Januari 2023

SmsNotif.com adalah produk SmsNotif.com.
SmsNotif.com ("kami", "kami", atau "kami") menyediakan Perisian sebagai Perkhidmatan (SaaS) yang membolehkan pelanggan kami menyimpan, memanipulasi, menganalisis dan memindahkan mesej antara sistem perniagaan mereka dan pelanggan mereka di pelbagai saluran pesanan pihak ketiga dan SmsNo.com tif ("Perkhidmatan"). "Pelanggan" adalah entiti yang SmsNotif.com mempunyai perjanjian untuk menyediakan Perkhidmatan.
Syarat Perkhidmatan SmsNotif.com ini ("Perjanjian") adalah perjanjian antara Pelanggan dan smsnotif.com, bersama-sama "Pihak" dan masing-masing, "Pihak Pihak", dan dimasukkan tarikh Pelanggan mendaftar untuk akaun SmsNotif.com melalui laman web SmsNotif.com ("Tarikh Berkuatkuasa").
Jika anda mendaftar untuk akaun SmsNotif.com atau SmsNotif.com, anda mengakui pemahaman anda tentang terma ini dan memasukkan Perjanjian bagi pihak Pelanggan. Sila pastikan anda mempunyai kuasa yang diperlukan untuk memasuki Perjanjian bagi pihak Pelanggan sebelum meneruskan.
Jika Pelanggan melanggar mana-mana terma yang digariskan di bawah, kami berhak untuk membatalkan akses akaun atau bar kepada akaun tanpa notis. Jika anda tidak bersetuju dengan terma ini, sila jangan gunakan Perkhidmatan kami.
SmsNotif.com boleh, tetapi tidak berkewajipan, mengalih keluar Kandungan dan Akaun yang mengandungi Kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara kami adalah menyalahi undang-undang, menyinggung perasaan, mengancam, memfitnah, memfitnah, pornografi, lucah atau tidak menyenangkan atau melanggar harta intelektual mana-mana pihak atau Syarat Penggunaan ini.
SmsNotif.com boleh menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja atas sebarang sebab pada bila-bila masa.
DENGAN MENGGUNAKAN SEBARANG ELEMEN PENYELESAIAN SmsNotif.com (TERMASUK LAMAN WEB), PELANGGAN MENGAKUI BAHAWA PELANGGAN TELAH MEMBACA, MENERIMA DAN BERSETUJU UNTUK TERIKAT DAN MEMATUHI TERMA DAN SYARAT YANG DINYATAKAN DALAM PERJANJIAN INI, SEPERTI YANG DIPINDA DARI SEMASA KE SEMASA. JIKA PELANGGAN TIDAK MENERIMA DAN BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN PERJANJIAN INI, PELANGGAN AKAN SEGERA MENGHENTIKAN SEBARANG PENGGUNAAN PENYELESAIAN SmsNotif.com, TERMASUK PENGGUNAAN MANA-MANA BAHAGIANNYA. PELANGGAN MEWAKILI DAN MENJAMIN UNTUK SmsNotif.com BAHAWA PELANGGAN MEMPUNYAI KEUPAYAAN UNTUK MEMASUKI PERJANJIAN YANG MENGIKAT SECARA SAH INI. SEKIRANYA PELANGGAN MENGGUNAKAN PENYELESAIAN SmsNotif.com BAGI PIHAK ORANG LAIN, PELANGGAN DENGAN INI MEWAKILI DAN MENJAMIN UNTUK SmsNotif.com BAHAWA PELANGGAN MEMPUNYAI KUASA UNTUK MENGIKAT ORANG TERSEBUT DENGAN PERJANJIAN INI.

1. SmsNotif.com penyediaan platform
SmsNotif.com. Tertakluk kepada pematuhan Pelanggan terhadap terma dan syarat Perjanjian ini, SmsNotif.com akan menjadikan Platform SmsNotif.com tersedia kepada Pelanggan berdasarkan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian ini, dengan syarat: (i) Pelanggan telah membaca dan menerima dan mematuhi kewajipannya di bawah terma penggunaan yang berkaitan dengan semua Platform Pemesejan Pihak Ketiga yang berkenaan, Aplikasi Perniagaan Pihak Ketiga Pra-Bersepadu, dan Aplikasi Perniagaan Bersepadu Tersuai; dan (ii) telah mengambil semua langkah yang diperlukan untuk membolehkan kebolehoperasian antara Platform SmsNotif.com dan semua Platform Pemesejan Pihak Ketiga yang berkenaan, Aplikasi Perniagaan Pihak Ketiga Pra-Bersepadu, dan Aplikasi Perniagaan Bersepadu Tersuai, termasuk memperoleh kelulusan yang diperlukan dan kunci API, sama ada secara langsung atau melalui Pelanggan Pelanggan, untuk mengakses saluran pemesejan ini sebagai perniagaan.

2. Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan dan Yuran
SmsNotif.com berhak untuk mengubah, menggantung, atau menghentikan Perkhidmatan pada bila-bila masa untuk apa-apa sebab dengan atau tanpa notis.
SmsNotif.com berhak mengubah yuran bulanan / tahunan kami setelah notis 30 hari. Perubahan yuran akan dimaklumkan setiap e-mel kepada semua pelanggan kami dan akan ditunjukkan pada halaman harga pada SmsNotif.com/pricing.
SmsNotif.com berhak untuk mengemaskini dan mengubah Syarat Perkhidmatan dari semasa ke semasa tanpa notis. Apa-apa ciri baru yang menambah atau meningkatkan Perkhidmatan semasa, termasuk pelepasan alat dan sumber baru, akan tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan. Sekiranya anda terus menggunakan Perkhidmatan selepas apa-apa pengubahsuaian sedemikian telah dibuat, ini akan menjadi persetujuan anda terhadap pengubahsuaian tersebut.

3. Lesen
Tanda Dagangan Sepanjang Tempoh, Pelanggan dengan ini memberikan kepada SmsNotif.com lesen bebas royalti di seluruh dunia, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh dilesenkan (selain kepada sekutu) untuk menggunakan tanda dagangan dan logo Pelanggan yang disediakan untuk SmsNotif.com oleh Pelanggan sebagai sebahagian daripada Perjanjian ini, semata-mata berkaitan dengan pemasaran, pengiklanan, dan promosi Penyelesaian SmsNotif.com, termasuk menyenaraikan Pelanggan dan Aplikasi Pelanggan di Laman Web SmsNotif.com; dan hanya mengikut garis panduan penggunaan tanda dagangan Pelanggan yang munasabah, seperti yang dikemas kini oleh Pelanggan dari semasa ke semasa. Pelanggan mungkin memerlukan SmsNotif.com untuk berhenti menggunakan tanda dagangan dan logo Pelanggan jika, pada pendapat Pelanggan yang munasabah, paparan berterusan tanda dagangan dan logo Pelanggan akan menyebabkan kesan buruk yang ketara terhadap imej Pelanggan dan muhibah yang berkaitan dengannya.

4. Hak cipta & Pemilikan
SmsNotif.com secara jelas menyimpan semua hak, hak milik, dan kepentingan dalam, dan Pelanggan tidak akan memperoleh apa-apa hak, hak milik atau kepentingan dalam: (i) Penyelesaian SmsNotif.com (atau mana-mana bahagiannya) dan apa-apa bahan atau kandungan lain yang disediakan oleh SmsNotif.com di bawah Perjanjian ini, termasuk apa-apa dan semua Pengubahsuaian kepada mana-mana perkara di atas; dan (ii) semua hak harta intelek dalam mana-mana yang disebut di atas (fasal (i) dan (ii) secara kolektif, "Harta SmsNotif.com"), dalam setiap kes. Semua hak, hak milik dan kepentingan dalam Harta SmsNotif.com akan kekal dengan SmsNotif.com (atau pembekal pihak ketiga SMSNotif.com, seperti yang berkenaan). Pelanggan tidak boleh menyalin, mengubah suai, menyesuaikan, menghasilkan semula, mengedar, menterbalikkan kejuruteraan, menyusun semula, atau membongkar mana-mana aspek Perkhidmatan yang SmsNotif.com atau pembekalnya sendiri. Pelanggan bersetuju untuk tidak menjual semula, membuat pendua, menghasilkan semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis daripada SmsNotif.com. Untuk kepastian yang lebih besar, Harta SmsNotif.com dilesenkan dan tidak "dijual" kepada Pelanggan.
SmsNotif.com mendakwa tiada hak harta intelek ke atas Kandungan yang anda muat naik atau berikan kepada Perkhidmatan.
SmsNotif.com Hak untuk Menggunakan Data Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa SmsNotif.com boleh menyimpan, menggunakan, menghasilkan semula, mengubah suai, dan memindahkan kepada subkontraktornya, Data Pelanggan, termasuk Data
Peribadi, semata-mata berkaitan dengan penyampaian Perkhidmatan di bawah Perjanjian ini. Pelanggan selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa SmsNotif.com boleh menyimpan, menggunakan, menghasilkan semula, mengubah suai, dan memindahkan data yang tidak berkaitan dengan orang asli yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti, termasuk data agregat atau tidak dikenal pasti, tanpa batasan, untuk tujuan perniagaan dalamannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan seperti analisis, jaminan kualiti, penambahbaikan produk dan perkhidmatan, dan pembangunan produk dan perkhidmatan baru. Pelanggan bersetuju untuk menyebabkan mana-mana Pengguna Pentadbiran, Pelanggan Pelanggan dan Peserta Sembang bersetuju dengan terma.

5. Tanggungjawab Pelanggan Akaun
Pelanggan. Atas permintaan Pelanggan, SmsNotif.com akan mengeluarkan satu atau lebih akaun pentadbir ("Akaun Pentadbir") kepada Pelanggan yang menyediakan Pelanggan dengan keupayaan untuk membuat akaun untuk digunakan oleh individu yang merupakan pekerja atau kontraktor Pelanggan dan Pelanggan ingin mempunyai akses dan penggunaan Platform SmsNotif.com (masing-masing, "Pengguna Pentadbiran"). Pelanggan akan memastikan bahawa Pengguna Pentadbiran hanya menggunakan Platform SmsNotif.com melalui Akaun Pelanggan mereka. Pelanggan tidak akan berkongsi Akaun Pentadbir dengan mana-mana orang lain dan tidak akan membenarkan Pengguna Pentadbiran berkongsi Akaun Pelanggan mereka dengan mana-mana orang lain. Pelanggan akan segera memaklumkan SmsNotif.com tentang sebarang penggunaan Platform SmsNotif.com yang sebenar atau disyaki tanpa kebenaran. SmsNotif.com berhak untuk menggantung, menyahaktifkan, atau menggantikan mana-mana Akaun Pelanggan atau Akaun Pentadbir jika ia menentukan bahawa Akaun Pelanggan atau Akaun Pentadbir, yang berkenaan, mungkin telah digunakan untuk tujuan yang tidak dibenarkan.
Pelanggan bertanggungjawab untuk mengekalkan privasi dan keselamatan akaun anda. SmsNotif.com tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kerugian yang mungkin disebabkan oleh kegagalan anda untuk melindungi maklumat log masuk anda, termasuk kata laluan anda.
Gunakan Sekatan. Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa ia bertanggungjawab untuk aktiviti dan komunikasi semua Pengguna Pentadbiran dan Peserta Sembang di Platform SmsNotif.com, dan pematuhan oleh semua Pengguna Pentadbiran, Pelanggan Pelanggan dan Peserta Sembang dengan Perjanjian ini, dan sebarang garis panduan dan dasar yang diterbitkan oleh SmsNotif.com dari semasa ke semasa.
Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun dan tindakan lain yang diambil berkaitan dengan akaun. Anda bertanggungjawab untuk semua penghantaran Kandungan dan aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda (walaupun Kandungan dihantar oleh orang lain ke akaun anda).
SmsNotif.com boleh, tetapi tidak berkewajipan, mengalih keluar Kandungan dan Akaun yang mengandungi Kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara kami adalah menyalahi undang-undang, menyinggung perasaan, mengancam, memfitnah, memfitnah, pornografi, lucah atau tidak menyenangkan atau melanggar harta intelektual mana-mana pihak atau Syarat Penggunaan ini.
Tanpa mengehadkan keluasan mana-mana perkara di atas, Pelanggan tidak akan, dan tidak akan membenarkan mana-mana orang lain (termasuk mana-mana Pengguna Pentadbiran, Pelanggan Pelanggan atau Peserta Sembang) untuk:

menggunakan Platform SmsNotif.com untuk menghantar, memuat naik, mengumpul, menghantar, menyimpan, menggunakan, mendedahkan atau memproses, atau meminta SmsNotif.com mendapatkan daripada pihak ketiga atau melakukan mana-mana perkara di atas berkenaan dengan, mana-mana Data Pelanggan:
yang mengandungi sebarang virus komputer, cecacing, kod berniat jahat, atau mana-mana perisian yang bertujuan untuk merosakkan atau mengubah sistem komputer atau data;
bahawa Pelanggan atau Pengguna Pentadbiran yang berkenaan, Pelanggan Pelanggan atau Peserta Sembang tidak mempunyai hak yang sah untuk menghantar, memuat naik, mengumpul, menghantar, menyimpan, menggunakan, mendedahkan, memproses, menyalin, menghantar, mengedar dan memaparkan;
yang palsu, sengaja mengelirukan, atau menyamar sebagai mana-mana orang lain;
iaitu membuli, mengganggu, kesat, mengancam, kesat, lucah, atau menyinggung perasaan, atau yang mengandungi pornografi, kebogelan, atau keganasan grafik atau tidak wajar, atau yang menggalakkan keganasan, perkauman, diskriminasi, ketaksuban, kebencian, atau bahaya fizikal dalam apa jua bentuk terhadap mana-mana kumpulan atau individu;
yang berbahaya kepada kanak-kanak di bawah umur dalam apa jua cara atau disasarkan kepada orang di bawah umur 16 tahun;
yang melanggar mana-mana undang-undang yang terpakai, atau melanggar, melanggar atau sebaliknya menyalahgunakan harta intelek atau hak lain mana-mana pihak ketiga (termasuk apa-apa hak moral, hak privasi atau hak publisiti); atau yang menggalakkan apa-apa kelakuan yang boleh melanggar, mana-mana undang-undang yang terpakai atau akan menimbulkan liabiliti sivil atau
jenayah;
– melumpuhkan, terlalu membebankan, merosakkan, atau mengganggu pelayan atau rangkaian yang disambungkan ke Platform SmsNotif.com (contohnya, serangan penafian perkhidmatan);
– cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke Platform SmsNotif.com;
- menggunakan sebarang perlombongan data, robot, atau kaedah pengumpulan atau pengekstrakan data yang serupa, atau menyalin, Mengubah suai, kejuruteraan terbalik, menghimpun balik, membongkar, atau menyusun semula Penyelesaian SmsNotif.com atau mana-mana bahagiannya atau cuba mencari sebarang kod sumber, kecuali seperti yang diperuntukkan dengan jelas dalam Perjanjian ini;
- menggunakan Penyelesaian SmsNotif.com untuk tujuan membina produk atau perkhidmatan yang serupa atau kompetitif; atau
- menggunakan Penyelesaian SmsNotif.com selain daripada yang dibenarkan oleh Perjanjian ini;

WhatsApp & Dasar
Penggunaan - Pelanggan hendaklah mematuhi semua terma &syarat yang ditetapkan oleh WhatsApp pada setiap masa. WhatsApp boleh mengemas kini Dasar WhatsApp tanpa notis; dengan terus menggunakan Produk WhatsApp selepas perubahan tersebut, Pelanggan bersetuju dengan perubahan tersebut.
https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/
- Pelanggan tidak melanggar Dasar Perdagangan WhatsApp, dan bukan dalam mana-mana industri terhad. https://www.whatsapp.com/legal/commerce-policy/
- WhatsApp mungkin menambah had kepada perniagaan pada bilangan mesej yang hendak dihantar setiap hari. Semua Pelanggan mesti mematuhi Had Pemesejan ini (https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/api/rate-limits)- WhatsApp mempunyai budi bicara mutlak untuk menyemak, meluluskan atau menolak sebarang Templat Mesej (seperti yang ditakrifkan dalam dokumentasi WhatsApp)
pada bila-bila masa.
Pelanggan bersetuju untuk memastikan pematuhan penuh terhadap Dasar WhatsApp mengenai penghantaran mesej
- WhatsApp tidak menawarkan cara untuk dimaklumkan apabila pengguna telah menyekat pengirim anda, atau untuk mendapatkan semula senarai pengguna yang telah menyekat anda.
Sebarang pelanggaran dasar WhatsApp ini boleh menyebabkan penggantungan nombor oleh WhatsApp. WhatsApp mempunyai budi bicara mutlak untuk mengehadkan atau mengeluarkan akses Pelanggan kepada atau penggunaan Produk WhatsApp jika Pelanggan menerima maklum balas negatif yang berlebihan, menyebabkan kemudaratan kepada WhatsApp atau pengguna WhatsApp, atau melanggar atau menggalakkan orang lain melanggar terma atau dasar kami, seperti yang ditentukan oleh WhatsApp mengikut budi bicara mutlak kami. Jika WhatsApp menamatkan akaun anda kerana melanggar terma atau dasar WhatsApp Business yang berkaitan, WhatsApp mungkin melarang organisasi Pelanggan dan Pelanggan daripada semua penggunaan produk WhatsApp pada masa hadapan.
– SmsNotif.com tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku sebarang pelanggaran tersebut. Sebarang caj tambahan yang timbul disebabkan oleh ini akan ditanggung oleh Pelanggan.

Dasar
Mesej WhatsApp- WhatsApp boleh menukar jenis mesej yang boleh diterima dan dasar berkaitan mengikut budi bicara mutlak mereka pada setiap masa.
Sebarang Templat Mesej mesti mematuhi terma WhatsApp dan hanya digunakan untuk tujuan yang ditentukan. WhatsApp mempunyai hak untuk menyemak, meluluskan dan menolak sebarang Templat Mesej pada bila-bila masa. — Pelanggan mengakui bahawa mereka bertanggungjawab terhadap kos Templat Mesej yang berubah-ubah, dibilkan oleh SmsNotif.com.

6. Pelanggan E-mel dan Sokongan
Web secara amnya akan mempunyai akses ke sokongan teknikal SmsNotif.com dari jam 09:00 pagi hingga 6:00 petang PST (GMT + 3:00) pada hari kerja (selain daripada cuti yang diperhatikan oleh SmsNotif.com) melalui sokongan e-mel, atau melalui laman web menggunakan widget sembang kami, atau dengan menghantar kami di [email protected]

7. Yuran dan Yuran Pembayaran.

Pelanggan akan membayar untuk SmsNotif.com yuran yang dikenakan yang diterangkan di Laman Web SmsNotif.com ("Yuran") sepanjang Tempoh mengikut terma pembayaran yang dinyatakan di sini.
Yuran Platform Pemesejan Pihak Ketiga. Untuk lebih jelas, Yuran SMSNOTIF.com tidak termasuk sebarang caj yang boleh dinilai oleh Platform Pemesejan Pihak Ketiga untuk mengakses atau menggunakan saluran. Caj tersebut adalah tanggungjawab Pelanggan, sama ada dibayar terus kepada Platform Pemesejan Pihak Ketiga atau sama ada akses tersebut dijual semula melalui SmsNotif.com, dalam hal ini SmsNotif.com akan menasihati Pelanggan secara bertulis mengenai caj yang dikenakan dan Pelanggan berhak menerima caj tersebut atau menolaknya dan tidak menggunakan saluran yang berkaitan. Sekiranya Platform Pemesejan Pihak Ketiga mengenakan syarat khas pada SmsNotif.com di luar integrasi API, termasuk tetapi tidak terhad kepada titik akhir hosting yang unik kepada saluran tersebut, maka SmsNotif.com berhak untuk mengenakan bayaran kepada Pelanggan untuk perkhidmatan tambahan ini dan Pelanggan berhak menerima caj tersebut atau menolaknya dan tidak menggunakan saluran yang berkaitan.

Terma Pembayaran:
- Semua Yuran hendaklah dalam Dolar A.S.;
- Yuran bermula sebaik sahaja anda membuat pembayaran.
- SmsNotif.com akan mengenakan dan menginvois Pelanggan yuran yang dikenakan mengikut jadual harga kami, terlebih dahulu, melalui kad kredit, pada Tarikh Kuat Kuasa dan pada setiap ulang tahun selepas itu. Yuran Langganan dikenakan berdasarkan pra-bayar. Semua bayaran bulanan & penggunaan tidak boleh dikembalikan.
Pelanggan bertanggungjawab untuk semua caj yang dikenakan (contohnya - kiriman wang antarabangsa, pemindahan bank, dan yuran pengendalian), dan SmsNotif.com akan menerima jumlah keseluruhan yang dinyatakan dalam invois.
- Tidak akan ada bayaran balik atau kredit untuk bulan separa perkhidmatan, bayaran balik naik taraf / turun taraf, atau bayaran balik selama berbulan-bulan yang tidak digunakan dengan akaun terbuka. Untuk merawat semua orang secara sama rata, tiada pengecualian akan dibuat.
– Kewajipan pembayaran di bawah ini tidak tertakluk kepada apa-apa hak yang ditetapkan atau ditahan, mana-mana dan semuanya dengan ini diketepikan secara nyata oleh Pelanggan.
– Invois atau caj yang dipertikaikan. Jika Pelanggan dengan suci hati mempertikaikan mana-mana bahagian invois atau caj SmsNotif.com, Pelanggan boleh memberikan notis pertikaian kepada SmsNotif.com dengan dokumentasi bertulis mengenal pasti dan membuktikan jumlah yang dipertikaikan dalam tempoh lima belas (15) hari dari penerimaan invois atau caj yang berkenaan, dan jika berkenaan, pada masa ia membayar bahagian invois tersebut yang tidak dipertikaikan, menahan pembayaran bahagian yang dipertikaikan itu. Jika Pelanggan tidak melaporkan atau tidak memberikan dokumentasi yang membuktikan sedemikian dalam tempoh tersebut, Pelanggan akan dianggap telah mengetepikan haknya untuk mempertikaikan mana-mana dan semua bahagian invois tersebut.
– Bayaran Lewat. Kecuali jumlah bona fide yang dipertikaikan, apa-apa kegagalan untuk membuat pembayaran apa-apa Yuran atau cukai selaras dengan keperluan yang berhak SmsNotif.com untuk menggantung, secara keseluruhan atau sebahagian, akses kepada Perkhidmatan, sehingga pembayaran tersebut diterima. Di samping itu, SmsNotif.com akan menilai dan Pelanggan akan membayar caj, dikompaun setiap bulan, kurang daripada (a) 1.5% sebulan (19.56% setahun) atau (b) jumlah tertinggi yang dibenarkan oleh undang-undang pada semua jumlah tertunggak yang lalu (kecuali jumlah yang dipertikaikan). Tambahan pula, atas apa-apa kegagalan itu semua jumlah tertunggak akan menjadi tertunggak dan perlu dibayar tanpa berlengah lagi.
– Sebarang invois tertunggak selama lebih daripada 30 hari akan mengakibatkan penggantungan akaun. Akaun pelanggan hanya akan diaktifkan selepas semua invois tertunggak diselesaikan sepenuhnya.
Sebarang pembatalan Akaun anda akan mengakibatkan penyahaktifan atau penghapusan Akaun anda atau akses anda ke Akaun anda, dan pelucuthakan dan pelepasan semua Kandungan dalam Akaun anda. Maklumat ini tidak dapat dipulihkan daripada SmsNotif.com setelah akaun anda dibatalkan.
–Cukai. Yuran yang dinyatakan dalam Perjanjian ini tidak termasuk cukai, duti, pegangan, tarif, levi, kastam, cukai modal atau pendapatan atau caj atau perbelanjaan kerajaan yang lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada cukai nilai tambah, cukai jualan, cukai penggunaan dan cukai atau duti yang serupa serta sebarang cukai perbandaran, negeri, persekutuan atau wilayah semasa atau masa depan, dan Pelanggan akan membayar, menanggung rugi dan memegang SmsNotif.com yang tidak berbahaya dari yang sama, selain daripada cukai berdasarkan pendapatan bersih atau keuntungan SmsNotif.com.

8. Batasan Liabiliti Pihak-pihak mengakui bahawa peruntukan berikut telah dirundingkan oleh mereka dan mencerminkan peruntukan risiko yang adil dan membentuk asas penting
tawar-menawar dan akan bertahan dan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya walaupun terdapat kegagalan pertimbangan atau remedi eksklusif:
AMOUNT. DALAM APA JUA KEADAAN, JUMLAH LIABILITI AGREGAT SmsNotif.com BERKAITAN DENGAN ATAU DI BAWAH PERJANJIAN INI TIDAK AKAN MELEBIHI JUMLAH YURAN YANG DIBAYAR OLEH PELANGGAN DALAM TEMPOH 12 BULAN SEBELUMNYA SEBAIK SEBELUM KEJADIAN YANG MENIMBULKAN TUNTUTAN ATAU $ 500USD, YANG MANA LEBIH RENDAH. UNTUK KEPASTIAN YANG LEBIH BESAR, KEWUJUDAN SATU ATAU LEBIH TUNTUTAN DI BAWAH PERJANJIAN INI TIDAK AKAN MENINGKATKAN JUMLAH LIABILITI MAKSIMUM INI. DALAM APA JUA KEADAAN, PEMBEKAL PIHAK KETIGA SmsNotif.com TIDAK AKAN MEMPUNYAI APA-APA LIABILITI YANG TIMBUL DARIPADA ATAU DALAM APA-APA CARA YANG BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN INI.
JENIS. SEHINGGA TAHAP MAKSIMUM YANG DIBENARKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI, SmsNotif.com TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PELANGGAN ATAU MANA-MANA PENGGUNA UNTUK APA-APA: (I) GANTI RUGI KHAS, TELADAN, PUNITIF, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN ATAU BERBANGKIT, (II) KEHILANGAN SIMPANAN, KEUNTUNGAN, DATA, PENGGUNAAN, ATAU MUHIBAH; (III) GANGGUAN PERNIAGAAN; (IV) APA-APA KOS BAGI PEROLEHAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN GANTIAN; (V) KECEDERAAN DIRI ATAU KEMATIAN; ATAU (VI) KEROSAKAN PERIBADI ATAU HARTA BENDA YANG TIMBUL DARIPADA ATAU DALAM APA-APA CARA YANG BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN INI, TANPA MENGIRA SEBAB TINDAKAN ATAU TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT (TERMASUK KECUAIAN, KECUAIAN BESAR, PELANGGARAN ASAS, PELANGGARAN ISTILAH ASAS) ATAU SEBALIKNYA DAN WALAUPUN DIBERITAHU TERLEBIH DAHULU MENGENAI KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.

9. Terma dan Penamatan
SmsNotif.com tidak membuat sebarang jaminan mengenai (i) keupayaan anda untuk menggunakan Perkhidmatan, (ii) kepuasan anda dengan Perkhidmatan, (iii) bahawa Perkhidmatan akan tersedia pada setiap masa, tidak terganggu, dan bebas ralat (iv), ketepatan pengiraan matematik yang dilakukan oleh Perkhidmatan, dan (v) bahawa pepijat atau kesilapan dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan. SmsNotif.com dan sekutunya tidak bertanggungjawab atau tidak bertanggungjawab ke atas sebarang ganti rugi langsung, tidak langsung, sampingan, turutan, khas, teladan, punitif atau lain-lain yang timbul daripada atau berkaitan dengan apa-apa cara untuk penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Satu-satunya ubat anda untuk ketidakpuasan hati terhadap Perkhidmatan adalah untuk berhenti menggunakan Perkhidmatan.
Istilah. Perjanjian ini akan bermula pada Tarikh Kuat Kuasa dan terus berkuat kuasa sehingga langganan anda telah ditamatkan mengikut terma yang dipersetujui oleh Pelanggan di laman web SmsNotif.com pada masa pendaftaran ("Tempoh"). Untuk kepastian yang lebih besar, jika Pelanggan telah melanggan langganan yang berterusan, maka langganan tersebut akan diperbaharui secara automatik pada tamat tempohnya untuk tempoh masa yang sama, pada kadar langganan semasa yang diterangkan di Laman Web SmsNotif.com.

Penamatan Untuk Kemudahan.
Mana-mana Pihak boleh memilih untuk menamatkan Perjanjian ini dan langganan anda untuk perkhidmatan SmsNotif.com pada akhir Tempoh semasa anda dengan memberikan notis, pada atau sebelum tarikh tiga puluh (30) hari sebelum akhir Tempoh tersebut. Untuk kejelasan, melainkan Perjanjian ini dan langganan anda ditamatkan sedemikian, langganan anda akan diperbaharui untuk Tempoh yang setara dengan panjang kepada Tempoh tamat tempoh.
Pelanggan bertanggungjawab untuk membatalkan Akaun anda dengan betul. Permintaan e-mel untuk membatalkan Akaun anda akan menyebabkan pembatalan. Sebarang pembatalan Akaun anda akan mengakibatkan penyahaktifan atau penghapusan Akaun anda atau akses anda ke Akaun anda, dan pelucuthakan dan pelepasan semua Kandungan dalam Akaun anda. Maklumat ini tidak dapat dipulihkan daripada SmsNotif.com setelah akaun anda dibatalkan. Selepas menamatkan akaun pelanggan, akan ada tempoh tangguh 90 hari di mana pelanggan boleh mengaktifkan semula akaun. Selepas 90 hari, proses pemadaman akaun akan bermula, dan pelanggan perlu membeli akaun baru dan tidak dapat mendapatkan semula sebarang maklumat SmsNotif.com akaun sedia ada mereka. Harap maklum tentang perkara itu. Anda boleh membatalkan pada bila-bila masa, tetapi anda akan tetap bertanggungjawab untuk semua caj yang terakru sehingga masa itu, termasuk caj bulanan penuh untuk bulan yang anda menghentikan perkhidmatan. Anda tidak akan dikenakan bayaran lagi.
SmsNotif.com akan menggunakan semua usaha yang munasabah untuk menghubungi anda secara langsung melalui e-mel untuk memberi amaran kepada anda sebelum penggantungan atau penamatan akaun anda. Sebarang aktiviti penipuan, kesat, atau menyalahi undang-undang yang disyaki yang mungkin menjadi alasan untuk penamatan penggunaan Perkhidmatan anda, boleh dirujuk kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang sesuai. SmsNotif.com tidak akan bertanggungjawab kepada Anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau pemberhentian Perkhidmatan.

Penamatan Kerana Tidak Membayar.
SmsNotif.com berhak untuk menggantung Perkhidmatan jika Pelanggan gagal membayar jumlah yang tidak dapat dipertikaikan tepat pada masanya kerana SmsNotif.com di bawah Perjanjian ini, tetapi hanya selepas SmsNotif.com memberitahu Pelanggan tentang kegagalan tersebut dan kegagalan tersebut berterusan selama tiga puluh (30) hari kalendar selepas pemberitahuan tersebut. Penggantungan Perkhidmatan tidak akan melepaskan Pelanggan mengenai kewajipan pembayarannya di bawah Perjanjian ini. Pelanggan bersetuju bahawa SmsNotif.com tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang liabiliti, tuntutan atau perbelanjaan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggantungan Perkhidmatan yang disebabkan oleh tidak membayar Pelanggan, melainkan SmsNotif.com menggantung Perkhidmatan tanpa memberi Pelanggan notis bertulis 30 hari kalendar untuk membetulkan kegagalannya untuk membayar.
Penamatan akan mengakibatkan penyahaktifan atau penghapusan Akaun anda atau akses anda ke Akaun anda, dan pelucuthakan dan pelepasan semua Kandungan dalam Akaun anda. Maklumat ini tidak dapat dipulihkan dari SmsNotif.com setelah akaun anda ditamatkan. Harap maklum tentang perkara itu.
Bayaran balik dan caj penamatan. Tiada bayaran balik atau kredit untuk Yuran akan disediakan jika anda memilih untuk menamatkan Perjanjian ini sebelum akhir Tempoh anda. Jika anda menamatkan Perjanjian ini sebelum akhir Tempoh anda, atau SmsNotif.com kesan penamatan tersebut, sebagai tambahan kepada jumlah lain yang mungkin anda berhutang SmsNotif.com, anda mesti segera membayar Yuran yang belum dibayar yang berkaitan dengan baki Tempoh anda. Jumlah ini tidak akan dibayar oleh anda sekiranya anda menamatkan akibat pelanggaran penting Perjanjian ini oleh SmsNotif.com, dengan syarat anda memberikan notis awal tentang pelanggaran tersebut kepada SmsNotif.com dan mampu SmsNotif.com tidak kurang daripada tiga puluh (30) hari untuk menyembuhkan pelanggaran tersebut secara munasabah.
Penamatan untuk Sebab. Sesuatu Pihak boleh menamatkan Perjanjian ini atas sebab (a) atas notis bertulis tiga puluh (30) hari kepada Pihak lain mengenai pelanggaran material jika pelanggaran tersebut masih belum selesai pada tamat tempoh tersebut; atau (b) jika Pihak lain menjadi subjek petisyen kebankrapan atau apa-apa prosiding lain yang berhubungan dengan insolvensi, penerimaan, pembubaran atau penyerahan hak untuk manfaat pemiutang. Jika Perjanjian ini ditamatkan oleh anda mengikut seksyen ini, SmsNotif.com akan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, membayar balik sebarang yuran prabayar yang meliputi baki Tempoh selepas tarikh kuat kuasa penamatan. Jika Perjanjian ini ditamatkan oleh SmsNotif.com mengikut seksyen ini, anda akan membayar sebarang yuran yang belum dibayar yang meliputi baki Tempoh. Dalam apa jua keadaan, penamatan tidak akan melepaskan anda daripada kewajipan anda untuk membayar apa-apa yuran yang perlu dibayar kepada SmsNotif.com untuk tempoh sebelum tarikh kuat kuasa penamatan.

Muat turun fail APK

Muat turun dan pasang fail APK pada telefon android anda

github download App SmsNotif download App
Diperiksa untuk virus Lebih banyak mengenai fail Apk
image-1
image-2
Your Cart