Chia sẻ

Webhook là một trong những tính năng hữu ích nhất trên nền tảng của chúng tôi. Nó cho phép các nhà phát triển và chủ sở hữu trang web lắng nghe các sự kiện từ thiết bị hoặc máy chủ WhatsApp, rất hữu ích để tạo các tác vụ tự động. Chức năng này được thiết kế đặc biệt để chỉ nhận các sự kiện, chẳng hạn như sms, trò chuyện WhatsApp, phản hồi ussd và thông báo android.

Được đăng vào lúc: Th02 10, 2023 - 1,499 Lượt xem

Trường hợp sử dụng

 • Tạo bot trả lời tự động cho SMS và WhatsApp.
 • Lưu tin nhắn và trò chuyện vào cơ sở dữ liệu của riêng bạn khi nhận.
 • Lưu thông báo vào cơ sở dữ liệu của riêng bạn khi nhận.
 • Lưu các phản hồi USSD vào cơ sở dữ liệu của riêng bạn khi nhận được.
 • Gửi trọng tải đến các địa chỉ email được chỉ định.
 • Gửi SMS/Trò chuyện khi bạn nhận được thông báo từ Facebook.
 • Làm điều gì đó khi bạn nhận được thông báo từ một ứng dụng.

Làm thế nào nó hoạt động

Hệ thống nhận một sự kiện đã nhận từ cả hai nguồn, sau đó url webhook sẽ được gọi và dữ liệu tải trọng được gửi. Khi máy chủ webhook của bạn nhận được nó, bạn có thể tự làm bất cứ điều gì với tải trọng. Tải trọng được gửi bằng phương thức POST để đảm bảo phân phối hiệu quả.

flow
 

Cấu trúc tải trọng

Cấu trúc tải trọng rất đơn giản; bạn chỉ cần kiểm tra loại tải trọng và sau đó xử lý nội dung của phần thân dữ liệu.

# tin nhắn
[
  "type" => "sms", // type of payload: received sms
  "data" => [
    "id" => 2, // unique id from the system
    "rid" => 10593, // unique id from the device
    "sim" => 1, // sim card slot
    "device" => "00000000-0000-0000-d57d-f30cb6a89289", // device unique id
    "phone" => "+639760713666", // sender phone number
    "message" => "Hello World!", // message
    "timestamp" => 1645684231 // receive timestamp
  ]
]
# whatsapp
[
  "type" => "whatsapp", // type of payload: received whatsapp chat
  "data" => [
    "id" => 2, // unique id from the system
    "wid" => "+639760713666", // whatsapp account phone number
    "phone" => "+639760666713", // sender phone number
    "message" => "Hello World!", // message
    "timestamp" => 1645684231 // receive timestamp
  ]
]
#usd
[
  "type" => "ussd", // type of payload: received ussd response
  "data" => [
    "id" => 98, // unique id from the system
    "sim" => 1, // sim card slot
    "device" => "00000000-0000-0000-d57d-f30cb6a89289", // device unique id
    "code" => "*143#", // ussd code
    "response" => "Sorry! You are not allowed to use this service.", // ussd response
    "timestamp" => 1645684231 // receive timestamp
  ]
]
# thông báo
[
  "type" => "notification", // type of payload: received notification
  "data" => [
    "id" => 77, // unique id from the system
    "device" => "00000000-0000-0000-d57d-f30cb6a89289", // device unique id
    "package" => "com.facebook.katana", // application package name
    "title" => "Someone commented on your post!", // notification title
    "content" => "Someone commented on your post!", // notification content
    "timestamp" => 1645684231 // receive timestamp
  ]
]

Mã ví dụ

<?php

  $request = $_REQUEST;

  $secret = "WEBHOOK_SECRET"; // you can obtain this from (Tools -> Webhooks)

  /**
   * Validate webhook secret
   */

  if(isset($request["secret"]) && $request["secret"] == $secret):
    // Valid webhook secret
    $payloadType = $request["type"];
    $payloadData = $request["data"];

    // do something with the payload
    print_r($payloadType);
    print_r($payloadData);
  else:
    // Invalid webhook secret
  endif;

Tải xuống tệp APK

Tải xuống và cài đặt tệp APK trên điện thoại Android của bạn

github download App SmsNotif download App
Kiểm tra virus Thêm về tệp APK
image-1
image-2
Your Cart