ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
Cập nhật lần cuối vào ngày 3 tháng 1 năm 2023

SmsNotif.com là một sản phẩm của SmsNotif.com.
SmsNotif.com (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) cung cấp Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) cho phép khách hàng của chúng tôi lưu trữ, thao tác, phân tích và chuyển thông điệp giữa hệ thống kinh doanh của họ và khách hàng của họ trên nhiều loại Các kênh nhắn tin bên thứ ba và do SmsNotif.com cung cấp ("Dịch vụ"). “Khách hàng” là một thực thể mà SmsNotif.com có ​​thỏa thuận cung cấp Dịch vụ.
Điều khoản dịch vụ của SmsNotif.com này (“Thỏa thuận”) là một thỏa thuận giữa Khách hàng và smsnotif.com, cùng với “Các bên” và mỗi bên là một “Bên” và được ký vào ngày Khách hàng đăng ký SmsNotif. com thông qua trang web SmsNotif.com (“Ngày có hiệu lực”).
Nếu bạn đăng ký tài khoản SmsNotif.com hoặc SmsNotif.com, bạn xác nhận rằng bạn đã hiểu các điều khoản này và ký kết Thỏa thuận thay mặt cho Khách hàng. Vui lòng đảm bảo rằng bạn có thẩm quyền cần thiết để ký kết Thỏa thuận thay mặt cho Khách hàng trước khi tiếp tục.
Nếu Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào được nêu bên dưới, chúng tôi có quyền hủy tài khoản hoặc chặn quyền truy cập vào tài khoản mà không cần thông báo. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
SmsNotif.com có ​​thể, nhưng không có nghĩa vụ, xóa Nội dung và Tài khoản chứa Nội dung mà chúng tôi tùy ý xác định là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu hoặc phản cảm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản này sử dụng.
SmsNotif.com có ​​thể từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.
BẰNG CÁCH SỬ DỤNG BẤT KỲ YẾU TỐ NÀO CỦA GIẢI PHÁP SmsNotif.com (BAO GỒM TRANG WEB), KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN RẰNG KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐỌC, CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC VÀ TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG THỎA THUẬN NÀY, NHƯ ĐƯỢC SỬA ĐỔI THEO THỜI GIAN. NẾU KHÁCH HÀNG KHÔNG CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI THỎA THUẬN NÀY, KHÁCH HÀNG SẼ NGỪNG NGAY LẬP TỨC BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG GIẢI PHÁP SmsNotif.com NÀO, BAO GỒM VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA GIẢI PHÁP SmsNotif.com. ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG VÀ BẢO ĐẢM VỚI SmsNotif.com RẰNG KHÁCH HÀNG CÓ KHẢ NĂNG THAM GIA VÀO THỎA THUẬN RÀNG BUỘC PHÁP LÝ NÀY. NẾU KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG GIẢI PHÁP SmsNotif.com THAY MẶT MỘT NGƯỜI KHÁC, KHÁCH HÀNG SẼ ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM VỚI SmsNotif.com RẰNG KHÁCH HÀNG CÓ QUYỀN RÀNG BUỘC NGƯỜI ĐÓ VỚI THỎA THUẬN NÀY.

1. Nền tảng SmsNotif.com
Cung cấp Nền tảng SmsNotif.com. Tùy thuộc vào việc Khách hàng tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, SmsNotif.com sẽ cung cấp Nền tảng SmsNotif.com cho Khách hàng theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này, với điều kiện là: (i) Khách hàng đã đọc và chấp nhận và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo các điều khoản sử dụng hiện hành liên quan đến tất cả các Nền tảng nhắn tin hiện hành của bên thứ ba, Ứng dụng kinh doanh của bên thứ ba được tích hợp sẵn và Ứng dụng kinh doanh được tích hợp tùy chỉnh; và (ii) đã thực hiện tất cả các bước cần thiết để cho phép khả năng tương tác giữa Nền tảng SmsNotif.com và tất cả các Nền tảng nhắn tin của bên thứ ba hiện hành, Ứng dụng kinh doanh của bên thứ ba được tích hợp sẵn và Ứng dụng kinh doanh được tích hợp tùy chỉnh, bao gồm cả việc có được các phê duyệt và khóa API cần thiết ,

2. Sửa đổi Dịch vụ và Phí
SmsNotif.com có ​​quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng Dịch vụ bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì có hoặc không có thông báo.
SmsNotif.com bảo lưu quyền thay đổi phí hàng tháng/hàng năm của chúng tôi sau 30 ngày thông báo. Thay đổi về phí sẽ được thông báo qua email cho tất cả những người đăng ký của chúng tôi và sẽ được phản ánh trên trang định giá tại SmsNotif.com/pricing.
SmsNotif.com có ​​quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản Dịch vụ theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bất kỳ tính năng mới nào bổ sung hoặc nâng cao Dịch vụ hiện tại, bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới, sẽ phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi bất kỳ sửa đổi nào như vậy đã được thực hiện, điều này sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn với những sửa đổi đó.

3. Giấy phép nhãn hiệu
Trong Thời hạn, Khách hàng cấp cho SmsNotif.com giấy phép miễn phí bản quyền trên toàn thế giới, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và không thể cấp phép lại (ngoài các chi nhánh) để sử dụng nhãn hiệu và logo của Khách hàng được cung cấp cho SmsNotif.com bởi Khách hàng như một phần của Thỏa thuận này, chỉ liên quan đến việc tiếp thị, quảng cáo và quảng bá Giải pháp SmsNotif.com, bao gồm việc liệt kê Khách hàng và Ứng dụng của Khách hàng trên Trang web SmsNotif.com; và chỉ tuân theo nguyên tắc sử dụng nhãn hiệu hợp lý của Khách hàng, được Khách hàng cập nhật theo thời gian. Khách hàng có thể yêu cầu SmsNotif.com ngừng sử dụng nhãn hiệu và logo của Khách hàng nếu, theo ý kiến ​​hợp lý của Khách hàng,

4. Bản quyền & Quyền sở hữu
SmsNotif.com bảo lưu rõ ràng mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và Khách hàng sẽ không có được bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc quyền lợi nào đối với: (i) Giải pháp SmsNotif.com (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) và bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào khác do SmsNotif cung cấp .com theo Thỏa thuận này, bao gồm bất kỳ và tất cả các Sửa đổi đối với bất kỳ điều nào ở trên; và (ii) tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong bất kỳ điều nào ở trên (các khoản (i) và (ii) được gọi chung là “Tài sản của SmsNotif.com”), trong từng trường hợp. Mọi quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với Tài sản SmsNotif.com sẽ vẫn thuộc về SmsNotif.com (hoặc nhà cung cấp bên thứ ba của SmsNotif.com, nếu có). Khách hàng không được sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, tái tạo, phân phối, đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược hoặc phân tách bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ mà SmsNotif.com hoặc nhà cung cấp của SmsNotif.com sở hữu. Khách hàng đồng ý không bán lại, sao chép, sao chép hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của SmsNotif.com. Để rõ ràng hơn, Tài sản SmsNotif.com được cấp phép và không được "bán" cho Khách hàng.
SmsNotif.com không tuyên bố quyền sở hữu trí tuệ đối với Nội dung bạn tải lên hoặc cung cấp cho Dịch vụ.
Quyền sử dụng dữ liệu khách hàng của SmsNotif.com
Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng SmsNotif.com có ​​thể lưu trữ, sử dụng, sao chép, Sửa đổi và chuyển giao cho các nhà thầu phụ của mình, Dữ liệu khách hàng, bao gồm cả Dữ liệu cá nhân, chỉ liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ theo Thỏa thuận này. Khách hàng xác nhận và đồng ý thêm rằng SmsNotif.com có ​​thể lưu trữ, sử dụng, sao chép, Sửa đổi và truyền dữ liệu không liên quan đến một thể nhân đã được xác định hoặc có thể xác định danh tính, bao gồm dữ liệu tổng hợp hoặc dữ liệu đã hủy xác định, không giới hạn, cho các mục đích kinh doanh nội bộ của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở các mục đích như phân tích, đảm bảo chất lượng, cải tiến sản phẩm và dịch vụ cũng như phát triển sản phẩm và dịch vụ mới. Khách hàng đồng ý khiến mọi Người dùng quản trị, Khách hàng của Khách hàng và Người tham gia trò chuyện đồng ý với các điều khoản.

5. Trách nhiệm của khách hàng
Các tài khoản khách hàng. Theo yêu cầu của Khách hàng, SmsNotif.com sẽ cấp một hoặc nhiều tài khoản quản trị viên ("Tài khoản quản trị viên") cho Khách hàng để cung cấp cho Khách hàng khả năng tạo tài khoản để sử dụng bởi các cá nhân là nhân viên hoặc nhà thầu của Khách hàng và Khách hàng đó muốn có quyền truy cập và sử dụng Nền tảng SmsNotif.com (mỗi người, một “Người dùng quản trị”). Khách hàng sẽ đảm bảo rằng Người dùng quản trị chỉ sử dụng Nền tảng SmsNotif.com thông qua Tài khoản khách hàng của họ. Khách hàng sẽ không chia sẻ Tài khoản quản trị viên với bất kỳ người nào khác và sẽ không cho phép Người dùng quản trị chia sẻ Tài khoản khách hàng của họ với bất kỳ người nào khác. Khách hàng sẽ thông báo ngay cho SmsNotif.com về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép thực tế hoặc nghi ngờ nào đối với Nền tảng SmsNotif.com. SmsNotif.com có ​​quyền đình chỉ, hủy kích hoạt,
Khách hàng chịu trách nhiệm duy trì quyền riêng tư và bảo mật cho tài khoản của bạn. SmsNotif.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào có thể xảy ra do bạn không bảo vệ thông tin đăng nhập của mình, bao gồm cả mật khẩu của bạn.
Sử dụng Hạn chế. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng họ chịu trách nhiệm đối với các hoạt động và thông tin liên lạc của tất cả Người dùng quản trị và Người tham gia trò chuyện trên Nền tảng SmsNotif.com và sự tuân thủ của tất cả Người dùng quản trị, Khách hàng của Khách hàng và Người tham gia trò chuyện với Thỏa thuận này cũng như mọi nguyên tắc và chính sách đã xuất bản bởi SmsNotif.com theo thời gian.
Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản và bất kỳ hành động nào khác được thực hiện liên quan đến tài khoản. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động gửi Nội dung và hoạt động diễn ra trong tài khoản của mình (ngay cả khi Nội dung được người khác gửi đến tài khoản của bạn).
SmsNotif.com có ​​thể, nhưng không có nghĩa vụ, xóa Nội dung và Tài khoản chứa Nội dung mà chúng tôi tùy ý xác định là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu hoặc phản cảm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản này sử dụng.
Không giới hạn tính tổng quát của bất kỳ điều nào ở trên, Khách hàng sẽ không và sẽ không cho phép bất kỳ người nào khác (bao gồm mọi Người dùng quản trị, Khách hàng của Khách hàng hoặc Người tham gia trò chuyện):

– sử dụng Nền tảng SmsNotif.com để gửi, tải lên, thu thập, truyền tải, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý hoặc yêu cầu SmsNotif.com lấy từ các bên thứ ba hoặc thực hiện bất kỳ điều nào ở trên đối với bất kỳ Dữ liệu khách hàng nào:
có chứa bất kỳ vi-rút máy tính, sâu máy tính, mã độc hại hoặc bất kỳ phần mềm nào nhằm làm hỏng hoặc thay đổi hệ thống máy tính hoặc dữ liệu;
rằng Khách hàng hoặc Người dùng quản trị hiện hành, Khách hàng của Khách hàng hoặc Người tham gia trò chuyện không có quyền hợp pháp để gửi, tải lên, thu thập, truyền, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ, xử lý, sao chép, truyền, phân phối và hiển thị;
đó là sai, cố ý gây hiểu nhầm hoặc mạo danh bất kỳ người nào khác;
đó là bắt nạt, quấy rối, lạm dụng, đe dọa, thô tục, tục tĩu hoặc gây khó chịu, hoặc chứa nội dung khiêu dâm, ảnh khỏa thân, hoặc hình ảnh hoặc bạo lực vô cớ, hoặc khuyến khích bạo lực, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, cố chấp, hận thù hoặc bất kỳ hình thức tổn hại nào đối với thể chất bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào;
có hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào hoặc nhắm vào những người dưới 16 tuổi;
vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào, hoặc xâm phạm, vi phạm hoặc chiếm đoạt tài sản trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm mọi quyền đạo đức, quyền riêng tư hoặc quyền công khai); hoặc
khuyến khích bất kỳ hành vi nào có thể vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào hoặc sẽ làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc hình sự;
– vô hiệu hóa, quá tải, làm suy yếu hoặc can thiệp vào các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Nền tảng SmsNotif.com (ví dụ: tấn công từ chối dịch vụ);
– cố gắng truy cập trái phép vào Nền tảng SmsNotif.com;
– sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc phương pháp thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tương tự nào, hoặc sao chép, Sửa đổi, thiết kế đảo ngược, lắp ráp ngược, tháo rời hoặc dịch ngược Giải pháp SmsNotif.com hoặc bất kỳ phần nào của Giải pháp đó hoặc cố gắng khám phá bất kỳ mã nguồn nào, ngoại trừ như được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này;
– sử dụng Giải pháp SmsNotif.com cho mục đích xây dựng một sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự hoặc cạnh tranh; hoặc
– sử dụng Giải pháp SmsNotif.com ngoài phạm vi được Thỏa thuận này cho phép;

WhatsApp & Chính sách sử dụng
– Khách hàng phải luôn tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện do WhatsApp đặt ra. WhatsApp có thể cập nhật Chính sách WhatsApp mà không cần thông báo; bằng cách tiếp tục sử dụng Sản phẩm WhatsApp sau khi thay đổi như vậy, Khách hàng đồng ý với những thay đổi đó.
https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/
– Khách hàng không vi phạm Chính sách thương mại của WhatsApp và không thuộc bất kỳ ngành nào bị hạn chế. https://www.whatsapp.com/legal/commerce-policy/
– WhatsApp có thể thêm giới hạn cho doanh nghiệp về số lượng tin nhắn gửi mỗi ngày. Tất cả Khách hàng phải tuân thủ Giới hạn nhắn tin này (https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/api/rate-limits)
– WhatsApp có toàn quyền xem xét, phê duyệt hoặc từ chối bất kỳ Mẫu tin nhắn nào (như được định nghĩa trong tài liệu WhatsApp) bất kỳ lúc nào.
– Khách hàng đồng ý đảm bảo tuân thủ đầy đủ Chính sách của WhatsApp về việc gửi tin nhắn
– WhatsApp không cung cấp cách thức để được thông báo khi người dùng chặn người gửi của bạn hoặc truy xuất danh sách người dùng đã chặn bạn.
– Bất kỳ vi phạm nào đối với các chính sách WhatsApp này đều có thể dẫn đến việc WhatsApp tạm ngưng số điện thoại. WhatsApp có toàn quyền hạn chế hoặc xóa quyền truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm WhatsApp của Khách hàng nếu Khách hàng nhận được quá nhiều phản hồi tiêu cực, gây hại cho WhatsApp hoặc người dùng của WhatsApp hoặc vi phạm hoặc khuyến khích người khác vi phạm điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi, như được xác định bởi WhatsApp trong tuỳ ý. Nếu WhatsApp chấm dứt tài khoản của bạn do vi phạm các điều khoản hoặc chính sách có liên quan của WhatsApp Business, thì WhatsApp có thể cấm Khách hàng và tổ chức của Khách hàng sử dụng tất cả các sản phẩm WhatsApp trong tương lai.
– SmsNotif.com sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp vi phạm như vậy. Bất kỳ khoản phí bổ sung nào phát sinh do việc này sẽ do Khách hàng chịu.

Chính sách tin nhắn WhatsApp
– WhatsApp có thể thay đổi các loại tin nhắn được chấp nhận và các chính sách liên quan theo quyết định tuyệt đối của họ mọi lúc.
–Mọi Mẫu tin nhắn phải tuân thủ các điều khoản của WhatsApp và chỉ được sử dụng cho mục đích được chỉ định. WhatsApp có quyền xem xét, phê duyệt và từ chối bất kỳ Mẫu tin nhắn nào vào bất kỳ lúc nào. — Khách hàng thừa nhận rằng họ chịu trách nhiệm về chi phí Mẫu tin nhắn thay đổi do SmsNotif.com lập hóa đơn.

6. Hỗ trợ qua Email và Web
Thông thường, khách hàng sẽ có quyền truy cập vào bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của SmsNotif.com từ 09:00 sáng đến 6:00 chiều PST (GMT+3:00) vào các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ mà SmsNotif.com áp dụng) thông qua hỗ trợ qua email , hoặc thông qua trang web sử dụng tiện ích trò chuyện của chúng tôi hoặc bằng cách gửi cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

7. Phí và Phí thanh toán.

Khách hàng sẽ thanh toán cho SmsNotif.com các khoản phí áp dụng được mô tả trên Trang web SmsNotif.com ("Phí") trong Thời hạn theo các điều khoản thanh toán được nêu ở đây.
Phí nền tảng nhắn tin của bên thứ ba. Để rõ ràng hơn, Phí của SmsNotif.com không bao gồm bất kỳ khoản phí nào có thể được tính bởi Nền tảng nhắn tin của bên thứ ba đối với việc truy cập hoặc sử dụng một kênh. Các khoản phí đó sẽ do Khách hàng chịu trách nhiệm, cho dù được thanh toán trực tiếp cho Nền tảng nhắn tin của bên thứ ba hay quyền truy cập đó được bán lại thông qua SmsNotif.com, trong trường hợp đó, SmsNotif.com sẽ thông báo cho Khách hàng bằng văn bản về các khoản phí áp dụng và Khách hàng sẽ có quyền quyền chấp nhận hoặc từ chối các khoản phí đó và không sử dụng kênh được liên kết. Trong trường hợp Nền tảng nhắn tin của bên thứ ba áp đặt các yêu cầu đặc biệt đối với SmsNotif.com ngoài việc tích hợp API, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lưu trữ các điểm cuối duy nhất cho kênh đó, thì SmsNotif.

Điều khoản thanh toán:
– Tất cả các khoản phí sẽ bằng đô la Mỹ;
– Phí bắt đầu ngay sau khi bạn thực hiện thanh toán.
– SmsNotif.com sẽ tính phí và gửi hóa đơn cho Khách hàng các khoản Phí áp dụng theo biểu giá của chúng tôi, trước, bằng thẻ tín dụng, vào Ngày hiệu lực và vào mỗi ngày kỷ niệm sau đó. Phí đăng ký được tính trên cơ sở trả trước. Tất cả các khoản thanh toán hàng tháng và sử dụng đều không được hoàn lại.
– Khách hàng chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí phát sinh (ví dụ: chuyển tiền quốc tế, chuyển khoản ngân hàng và phí xử lý) và SmsNotif.com sẽ nhận được tổng số tiền ghi trong hóa đơn.
– Sẽ không có khoản hoàn trả hoặc tín dụng cho một phần tháng sử dụng dịch vụ, hoàn trả nâng cấp/hạ cấp hoặc hoàn trả cho những tháng không sử dụng với tài khoản mở. Để đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, sẽ không có ngoại lệ nào được đưa ra.
– Nghĩa vụ thanh toán dưới đây không phụ thuộc vào bất kỳ quyền khấu trừ hoặc khấu trừ nào, bất kỳ và tất cả những quyền này đều được Khách hàng từ bỏ rõ ràng.
– Các hóa đơn hoặc khoản phí bị tranh chấp. Nếu Khách hàng có thiện chí tranh chấp bất kỳ phần nào của hóa đơn hoặc khoản phí SmsNotif.com, Khách hàng có thể cung cấp thông báo tranh chấp cho SmsNotif.com cùng với tài liệu bằng văn bản xác định và chứng minh số tiền tranh chấp trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn hoặc khoản phí hiện hành và nếu có thể, tại thời điểm nó thanh toán phần không bị tranh chấp của hóa đơn đó, giữ lại khoản thanh toán cho phần bị tranh chấp đó. Nếu Khách hàng không báo cáo hoặc không cung cấp tài liệu chứng minh như vậy trong khoảng thời gian đó, Khách hàng sẽ được coi là đã từ bỏ quyền tranh chấp bất kỳ và tất cả các phần của hóa đơn đó.
- Khoản nợ quá hạn. Ngoại trừ số tiền tranh chấp ngay tình, bất kỳ việc không thanh toán bất kỳ khoản Phí hoặc thuế nào tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu sẽ cho phép SmsNotif.com đình chỉ, toàn bộ hoặc một phần, quyền truy cập vào Dịch vụ, cho đến khi nhận được khoản thanh toán đó. Ngoài ra, SmsNotif.com sẽ đánh giá và Khách hàng sẽ thanh toán một khoản phí, gộp hàng tháng, thấp hơn (a) 1,5% mỗi tháng (19,56% mỗi năm) hoặc (b) số tiền cao nhất được pháp luật cho phép đối với tất cả các khoản tiền quá hạn ( ngoại trừ số tiền tranh chấp). Hơn nữa, khi có bất kỳ sự thất bại nào như vậy, tất cả số tiền chưa thanh toán sẽ đến hạn và phải được thanh toán ngay lập tức.
– Bất kỳ hóa đơn nào quá hạn trên 30 ngày sẽ dẫn đến việc đình chỉ tài khoản. Tài khoản của khách hàng chỉ được kích hoạt sau khi tất cả các hóa đơn quá hạn đã được thanh toán đầy đủ.
– Bất kỳ việc hủy Tài khoản nào của bạn sẽ dẫn đến việc vô hiệu hóa hoặc xóa Tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập của bạn vào Tài khoản của bạn, đồng thời tịch thu và từ bỏ tất cả Nội dung trong Tài khoản của bạn. Không thể khôi phục thông tin này từ SmsNotif.com sau khi tài khoản của bạn bị hủy.
– Thuế. Phí được quy định trong Thỏa thuận này không bao gồm các loại thuế hiện hành, nghĩa vụ, khoản khấu trừ, thuế quan, thuế, hải quan, thuế vốn hoặc thuế thu nhập hoặc các khoản phí hoặc chi phí khác của chính phủ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế giá trị gia tăng, thuế bán hàng, thuế tiêu thụ và tương tự thuế hoặc nghĩa vụ cũng như bất kỳ loại thuế thành phố, tiểu bang, liên bang hoặc tỉnh nào hiện tại hoặc trong tương lai và Khách hàng sẽ thanh toán, bồi thường và giữ SmsNotif.com vô hại từ cùng một khoản, ngoài các khoản thuế dựa trên thu nhập ròng hoặc lợi nhuận của SmsNotif.com.

8. Giới hạn trách nhiệm pháp lý
Các Bên thừa nhận rằng các điều khoản sau đây đã được họ thương lượng và phản ánh sự phân bổ rủi ro hợp lý và tạo thành cơ sở thiết yếu của thương lượng và sẽ tồn tại và tiếp tục có hiệu lực đầy đủ cho dù có bất kỳ sự thất bại nào trong việc xem xét hoặc biện pháp khắc phục độc quyền:
SỐ LƯỢNG. TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG CỦA SmsNotif.com LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC THEO THỎA THUẬN NÀY KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN PHÍ DO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRONG THỜI KỲ 12 THÁNG TRƯỚC KHI XẢY RA NGAY TRƯỚC SỰ KIỆN LÀM PHÁT SINH KHIẾU NẠI HOẶC $500USD, BẤT KỲ NÀO LÀ NHỎ HƠN . ĐỂ RÕ RÀNG HƠN, SỰ TỒN TẠI CỦA MỘT HOẶC NHIỀU KHIẾU NẠI THEO THỎA THUẬN NÀY SẼ KHÔNG TĂNG SỐ TIỀN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỐI ĐA. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA SmsNotif.com SẼ KHÔNG CÓ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO PHÁT SINH NGOÀI HOẶC DƯỚI BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY.
KIỂU. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP THEO LUẬT HIỆN HÀNH, SmsNotif.com SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI KHÁCH HÀNG HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO VỀ BẤT KỲ: (I) THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, MẪU, TRÁCH NHIỆM, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, (II) CÁC KHOẢN TIẾT KIỆM, LỢI NHUẬN, DỮ LIỆU, SỬ DỤNG HOẶC Thiện chí; (III) GIÁN ĐOẠN KINH DOANH; (IV) BẤT KỲ CHI PHÍ NÀO ĐỂ MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; (V) THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC TỬ VONG; HOẶC (VI) THIỆT HẠI VỀ CÁ NHÂN HOẶC TÀI SẢN PHÁT SINH TỪ HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY, BẤT CỨ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG HOẶC LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, CHO DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, LỪA ĐẢO (BAO GỒM SƠ SUẤT, SƠ CỨU TỘI, VI PHẠM CƠ BẢN, VI PHẠM CƠ BẢN HẠN) HOẶC CÁCH KHÁC VÀ NGAY CẢ KHI ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ.

9. Thời hạn và Chấm dứt
SmsNotif.com không đảm bảo về (i) khả năng sử dụng Dịch vụ của bạn, (ii) sự hài lòng của bạn với Dịch vụ, (iii) rằng Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, không bị gián đoạn và không có lỗi (iv), tính chính xác của các phép tính toán học do Dịch vụ thực hiện và (v) các lỗi hoặc sai sót trong Dịch vụ sẽ được sửa chữa. SmsNotif.com và các chi nhánh của nó không chịu trách nhiệm cũng như không có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, đặc biệt, mẫu mực, trừng phạt hoặc các thiệt hại khác phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào. Biện pháp khắc phục duy nhất cho sự không hài lòng của bạn với Dịch vụ là ngừng sử dụng Dịch vụ.
Thuật ngữ. Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào Ngày có hiệu lực và tiếp tục có hiệu lực cho đến khi đăng ký của bạn bị chấm dứt theo các điều khoản mà Khách hàng đã đồng ý trên trang web SmsNotif.com tại thời điểm đăng ký ("Điều khoản"). Để chắc chắn hơn, nếu Khách hàng đã đăng ký một gói đăng ký đang diễn ra, thì gói đăng ký đó sẽ tự động gia hạn khi hết hạn trong cùng một khoảng thời gian, với tỷ lệ đăng ký hiện tại được mô tả trên Trang web SmsNotif.com.

Chấm Dứt Cho Thuận Tiện.
Một trong hai Bên có thể chọn chấm dứt Thỏa thuận này và đăng ký của bạn đối với các dịch vụ SmsNotif.com kể từ khi kết thúc Thời hạn hiện tại của bạn bằng cách cung cấp thông báo, vào hoặc trước ngày ba mươi (30) ngày trước khi kết thúc Thời hạn đó. Để rõ ràng, trừ khi Thỏa thuận này và đăng ký của bạn bị chấm dứt như vậy, đăng ký của bạn sẽ gia hạn trong một Thời hạn tương đương với Thời hạn sắp hết hạn.
Khách hàng chịu trách nhiệm hủy Tài khoản của bạn đúng cách. Một email yêu cầu hủy Tài khoản của bạn sẽ dẫn đến việc hủy. Bất kỳ việc hủy Tài khoản nào của bạn sẽ dẫn đến việc vô hiệu hóa hoặc xóa Tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập của bạn vào Tài khoản của bạn, đồng thời tịch thu và từ bỏ tất cả Nội dung trong Tài khoản của bạn. Không thể khôi phục thông tin này từ SmsNotif.com sau khi tài khoản của bạn bị hủy. Sau khi chấm dứt tài khoản khách hàng, sẽ có thời gian gia hạn 90 ngày để khách hàng có thể kích hoạt lại tài khoản. Sau 90 ngày, quá trình xóa tài khoản sẽ bắt đầu và khách hàng sẽ phải mua một tài khoản mới và không thể truy xuất bất kỳ thông tin tài khoản SmsNotif.com hiện có nào của họ. Xin lưu ý điều đó. Bạn có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào, nhưng bạn vẫn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí tích lũy cho đến thời điểm đó, bao gồm toàn bộ chi phí hàng tháng cho tháng mà bạn đã ngừng dịch vụ. Bạn sẽ không bị tính phí một lần nữa.
SmsNotif.com sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để liên hệ trực tiếp với bạn qua email để cảnh báo bạn trước khi đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn. Bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp nào bị nghi ngờ có thể là căn cứ để chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn, đều có thể được chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp. SmsNotif.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ nào.

Chấm dứt vì không thanh toán.
SmsNotif.com có ​​quyền tạm dừng Dịch vụ nếu Khách hàng không thanh toán kịp thời bất kỳ khoản tiền không thể tranh cãi nào đến hạn cho SmsNotif.com theo Thỏa thuận này, nhưng chỉ sau khi SmsNotif.com thông báo cho Khách hàng về việc không thanh toán đó và việc không thanh toán đó sẽ tiếp tục trong ba mươi (30) ngày theo lịch sau thông báo như vậy. Việc tạm ngừng Dịch vụ sẽ không giải phóng Khách hàng khỏi các nghĩa vụ thanh toán của mình theo Thỏa thuận này. Khách hàng đồng ý rằng SmsNotif.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc chi phí nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc tạm dừng Dịch vụ do Khách hàng không thanh toán, trừ khi SmsNotif.com tạm dừng Dịch vụ mà không thông báo cho Khách hàng thông báo bằng văn bản trước 30 ngày dương lịch để khắc phục việc không thanh toán.
Việc chấm dứt sẽ dẫn đến việc hủy kích hoạt hoặc xóa Tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập vào Tài khoản của bạn, đồng thời tịch thu và từ bỏ tất cả Nội dung trong Tài khoản của bạn. Không thể khôi phục thông tin này từ SmsNotif.com sau khi tài khoản của bạn bị chấm dứt. Xin lưu ý điều đó.
Phí hoàn lại và phí chấm dứt. Sẽ không có khoản hoàn trả hoặc khoản tín dụng nào cho Phí nếu bạn chọn chấm dứt Thỏa thuận này trước khi kết thúc Thời hạn của mình. Nếu bạn chấm dứt Thỏa thuận này trước khi kết thúc Thời hạn của mình hoặc SmsNotif.com thực hiện việc chấm dứt đó, ngoài các khoản tiền khác mà bạn có thể nợ SmsNotif.com, bạn phải thanh toán ngay mọi khoản Phí chưa thanh toán sau đó liên quan đến phần còn lại của Thời hạn. Bạn sẽ không phải trả số tiền này trong trường hợp bạn chấm dứt hợp đồng do SmsNotif.com vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này, miễn là bạn cung cấp thông báo trước về vi phạm đó cho SmsNotif.com và trả cho SmsNotif.com ít nhất ba mươi (30) ngày để khắc phục hợp lý vi phạm đó.
Chấm dứt vì Nguyên nhân. Một Bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này vì lý do (a) sau ba mươi (30) ngày thông báo bằng văn bản cho Bên kia về vi phạm nghiêm trọng nếu vi phạm đó vẫn chưa được khắc phục khi hết thời hạn đó; hoặc (b) nếu Bên kia trở thành đối tượng của một đơn yêu cầu phá sản hoặc bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác liên quan đến mất khả năng thanh toán, tiếp nhận, thanh lý hoặc chuyển nhượng vì lợi ích của các chủ nợ. Nếu Thỏa thuận này bị bạn chấm dứt theo phần này, SmsNotif.com sẽ, trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, hoàn trả cho bạn mọi khoản phí trả trước bao gồm phần còn lại của Điều khoản sau ngày chấm dứt có hiệu lực. Nếu Thỏa thuận này bị SmsNotif.com chấm dứt theo phần này, bạn sẽ phải trả bất kỳ khoản phí chưa thanh toán nào trong phần còn lại của Thời hạn.

Tải xuống tệp APK

Tải xuống và cài đặt tệp APK trên điện thoại Android của bạn

github download App SmsNotif download App
Kiểm tra virus Thêm về tệp APK
image-1
image-2
Your Cart